Οίκοι

Οίκοι

Πληροφορίες Μαθήματος
Πρωταρχικό Επίπεδο

Διάρκεια Κύκλου: Περίπου 1 μήνας & 1 εβδομάδα
Αριθμός μαθημάτων: 5 μαθήματα 3 ωρών

Σημείωση: Η ύλη της ενότητας έχει ενσωματωθεί στο εντατικό τμήμα ερμηνείας

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα “Οίκοι” αφορά μαθητές οι οποίοι έχουν γνώση των Ζωδιακών Περιοχών και των Πλανητών. Θεωρείται μάθημα υψηλής σημασίας ώστε να κατανοήσουν οι μαθητευόμενοι τη διαφορά των Οίκων σε σχέση με τις Ζωδιακές Περιοχές και τους Πλανήτες. Οι Οίκοι πολλές φορές διδάσκονται παράλληλα με τις Ζωδιακές Περιοχές και τους Πλανήτες, για εξοικονόμηση χρόνου. Αν και αρχικά είναι σωστή η προσέγγιση για την κατανόηση των βασικών εννοιών από αρχάριους μαθητές, μετά πρέπει να κάνουμε τον διαχωρισμό. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές. Αυτός ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος για την σωστή δόμηση των προτάσεων όταν κάνουμε ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη.

Βαθμός Δυσκολίας

40%

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Μάθημα: 1ος Οίκος  – 2ος Οίκος – 3ος Οίκος – 4ος Οίκος (Ανάγκες – Συμπεριφορές – Εξωγενή βιώματα)

2ο Μάθημα: 5ος Οίκος  – 6ος Οίκος – 7ος Οίκος – 8ος Οίκος (Ανάγκες – Συμπεριφορές – Εξωγενή βιώματα)

3ο Μαθημα: 9ος Οίκος  – 10ος Οίκος – 11ος Οίκος – 12ος Οίκος (Ανάγκες – Συμπεριφορές – Εξωγενή βιώματα)

4ο Μαθημα: Ζωδιακές Περιοχές στους Οίκους

5ο Μάθημα: Εργαστήριο – Ασκήσεις

Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων

Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα live την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας.

  • 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν email που θα τους συνδέει με την online πλατφόρμα για τα μαθήματα.
  • Τα μαθήματα θα καταγράφονται και θα παραμένουν online στην πλατφόρμα έως και 1 εβδομάδα μετά το πέρας του τρέχοντος μαθήματος. Έτσι οι μαθητευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσες φορές το θελήσουν.
  • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος μαθητευόμενος δεν μπορεί να παραστεί σε κάποιο ή κάποια από τα ζωντανά μαθήματα.
  • Σε κάθε μάθημα θα δίνονται ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά όσα έμαθαν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ασκήσεις αυτές θα συζητούνται ζωντανά με την καθηγήτρια κατά την περίοδο των εργαστηρίων του κύκλου.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν με email τις σημειώσεις των μαθημάτων.
favicon

Δείτε άλλα μαθήματα του ίδιου Επιπέδου

favicon