Εκλείψεις

Εκλείψεις

Πληροφορίες Μαθήματος
Επίπεδο Πρόβλεψης

Διάρκεια Κύκλου:
Αριθμός μαθημάτων:

Σημείωση: Η ύλη της ενότητας έχει ενσωματωθεί στο εντατικό τμήμα πρόβλεψης

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται σε μαθητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει έστω την βασική αστρολογική γνώση που αφορά στους Πλανήτες, τις Ζωδιακές Περιοχές, τους Οίκους και τις Όψεις. Οι Εκλείψεις συνιστούν ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης ενεργειών που λειτουργούν συνήθως εκρηκτικά τόσο στον ψυχισμό μας , αλλά και σε ολόκληρο το περιβάλλον μας.

Βαθμός Δυσκολίας

75%

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων

Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα live την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας.

  • 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν email που θα τους συνδέει με την online πλατφόρμα για τα μαθήματα.
  • Τα μαθήματα θα καταγράφονται και θα παραμένουν online στην πλατφόρμα έως και 1 εβδομάδα μετά το πέρας του τρέχοντος μαθήματος. Έτσι οι μαθητευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσες φορές το θελήσουν.
  • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος μαθητευόμενος δεν μπορεί να παραστεί σε κάποιο ή κάποια από τα ζωντανά μαθήματα.
  • Σε κάθε μάθημα θα δίνονται ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικά όσα έμαθαν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ασκήσεις αυτές θα συζητούνται ζωντανά με την καθηγήτρια κατά την περίοδο των εργαστηρίων του κύκλου.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν με email τις σημειώσεις των μαθημάτων.
favicon

Δείτε άλλα μαθήματα του ίδιου Επιπέδου

favicon